Category Archives: Статии

Размножаване на медоносната пчела

Размножаването на медоносната пчела се осъществява по два на­чина: размножаване с яйца, при което се увеличава броят на индивидите вътре в пчелното семейство, т. е. нарастване на същото и размножаване на самите семейства   чрез роене,   с което   се увеличава броят на семейството. При размножаването с яйца (вътресемейно размножаване) медоносната пчела[…] Read More →

Необходимост от въздух

Необходимост от въздух. Освен от хранителни вещества и топ­лина пчелите се нуждаят и от въздух. Пчелите вдишват въздуха, който ппредставлява смес от кислород (21%), азот (78%), въглена киселина (0,03%) и др. окислителните процеси в пчелата се извършват само в присъствието на кислород. Докато кислородът благоприятствува жизне­ните процеси, въглената киселина им[…] Read More →

Необходимост от топлина

Известно е, че всеки животински организъм има определени изисквания към температурата, които при отделните видове се колебаят в различни граници. По отношение на изискванията им към температурата животинските организми биват студенокръвни (поикилотермни – с променлива температура) и топлокръвни (хомоитермни – с постоянна температура). Типични представители от първата група са например[…] Read More →

Храна за пчелите

Храната на пчелите съдържа същите съставни части, които са необходими за другите животински организми – въглехидрати, белтъчини, мазнини, минерални вещества, витамини и др. Въглехидратите са главните енергетични източници,от които се добива мускулната сила и топлината. За същата цел служат и мазнините. За изграждането на тя­лото на пчелата, за замяна на[…] Read More →

Пчелно гнездо. Восъчни постройки

Медоносната пчела може да живее и да се развива нормално само когато пчелното семейство е подслонено в защитени места и е запазено от влиянието на неблагоприятните външни условия — вятър, дъжд, студ, прекомерно слънчево нагряване — и от различни пчелни врагове. В чисто природна обстановка пчелата намира   подслон най-често   в[…] Read More →

Анатомия и физиология на медоносната пчела

Телесна покривка Вместо вътрешен скелет, който при гръбначните животни е основа; и опора на цялото тяло, медоносната пчела, както всички насекоми, при­тежава здрава външна покривка, която предпазва тялото им от механични повреди и други външни влияния. От вътрешната страна за израстъците на телесната покривка се прикрепват мускулите. По такъв начин[…] Read More →

Взаимоотношения между отделните форми в пчелното семейство

Между майката, търтеите и работничките в пчелното семейство съ­ществуват определени взаимоотношения. Търтеите са добре гледани в своя кошер, където работничките ги хранят редовно. Когато попаднат в чужд кошер, те биват също радушно и безпрепятствено приемани. След приключване на беритбата и премина­ване на размножителния период работничките изгонват търтеите вън от жилището[…] Read More →

Разпределение на работата между пчелите в семейството

Както бе изтъкнато, пчелите-работнички са основното население в пчелното семейство и извършват различните работи в него. Тези работи, по правило се извършват от различни по възраст групи пчели. Работата на пчелите в кошера   и вън от   него протича   в известна последователност и преминаването от една работа към друга е във[…] Read More →

Състав на пчелното семейство

Една от най-характерните особености на медоносната пчела е за­дружният й живот в семейства, числеността на които до голяма сте­пен зависи както от условията, при които е поставено да се развива се­мейството, така и от годишния сезон. Независимо от количествения състав семейството на медоносната пчела се различава и качествено с това,[…] Read More →

Биологични особености на медоносната пчела

Голямото стопанско значение на обикновената медоносна пчела се дължи на някои нейни ценни качества, които другите видове медоносни пчели не притежават. Обикновената медоносна пчела живее в големи съжителства – се­мейства, в които отделните индивиди са напълно зависими един от друг и са така тясно свързани помежду си, че разделени, вън[…] Read More →