Category Archives: Статии

Раси пчели

В зависимост от изискванията им към условията на околната среда отделните организми не са застъпени еднакво по всички части на земната повърхност. Има видове, които са свързани със строго определени усло­вия на средата и поради това са ограничени в своето разпространение. От друга страна, видовете, които притежават силно развита приспособи­телна[…] Read More →

Земни пчели

В сравнение с пчелите без жило земните пчели (род Bombus) морфологически стоят по-близо до медоносната пчела, но по биологичните си особености те са далеч по-несъвършени от нея. Тяхното гнездо е много по-примитивно устроено, а запасите, които събират, са толкова малко, че с тях семейството като цяло не е в състояние[…] Read More →

Медоносни пчели без жило

Медоносните пчели без жило систе­матически принадлежат към родовете Melipona и Trigona и са разпространени в Африка и Южна Америка в областите с тропичен климат. От тях по-добре проуче­ни и познати са видовете от рода Melipona. Пчелите мелипони са високо специализирани насекоми, но в много отношения те са по-първични и по-примитивни[…] Read More →

Положение на медоносната пчела в систематиката

Медоносната пчела принадлежи към разреда на ципестокрилите на­секоми (Hymenoptera), семейството на пчелите (Apidae) и рода на жиле­щите медоносни пчели (Apis). Семейството на пчелите (Apidae) обединява както единично живеещи пчели, които биологически се характеризират с това, че още преди снасянето на яйцата си предварително и наведнъж запасявате необходимата храна поколението си,[…] Read More →

Биология на пчелното семейство поява и еволюция на медоносната пчела

Трудно може да се определи кога точно се е появила медоносната пчела. Според П. В. Трубецкой и други автори пчелите са се появили още през третичната ера. В пластове от третичната ера в Екс, Прованс (Франция), е била намерена така наречената френска изкопаема пчела. По описанието на Ф. Рили тази[…] Read More →

Пчеларство като хоби и професия

Пчеларството е важен и доходен отрасъл на селското стопанство. Това се дължи както на извънредно ценните продукти, които се полу­чават при отглеждането на пчелите—мед, восък, пчелна отрова, пчелен клей и пчелно млечице, — така и на изключително полезната им роля за повишаване на добивите от близо 50 вида селскостопански растения[…] Read More →

Билки за по-добра памет

От много години учените търсят връзка между хранителни  вещества и способността на мозъка на човека да се учи да запомня. Също така, отдавна е ясно, че недостигът на определени елементи в организма води към сриване на паметта и на другите познавателни способности. Приемът на определени билки може да подпомогне процеса[…] Read More →

Как да приготвяме билки?

Лечението с билки е общопризнат метод в алтернативната медицина. За да се възползвате от него обаче, трябва да знаете как да обработите полезните растения. Как приготвяме билки? Различните методи на приготвяне на билките са част от т.нар. фитотерапия , която пък е дял от фармакологията. Тук болният се лекува с[…] Read More →