Икономика на пчеларството

Хората, които се занимават с пчеларство, не трябва задължително да бъдат пчелари-професионалисти. Доста­тъчно е да се използват свободните дни и часове за почив­ка, за да се навести пчелинът. С пчеларство могат да се за­нимават хора с различни професии като хоби, от което мо­гат да имат и полза, факт е, че най-голямата полза от отг­леждането на пчелите е опрашването на селскостопанските култури. Друг важен източник на приход са самите пчелни продукти. Трябва да се спомене също и работата в пчелина       в чиста природна среда, която е полезна за здравето и увеличава продължителността на човешкия живот. Тук работа­та не е тежка, а хората, които работят в пчелина, се предпаз­ват от много психически травми. Спокойствието и чистият въздух действат много благоприятно на нервната система и на общото здравословно състояние на човешкия организъм. Когато се говори за икономика на пчеларството, трябва да се спомене, че нашите страни преди няколко го­дини внасяха повече пчелни продукти, отколкото произ­веждаха Не е нужно да се говори колко валута коства това, а от друга страна с този внос се задържа развитието на пчеларството у нас, което дава отражение върху цялото селско стопанство.

Икономикана производството на пчелин с 20 кошера

 

Най-масово се срещат пчелини с малък брой кошери, затова ще дадем анализ на продуктивността на пчелин с 20 кошера, който маже ориентационно да послужи като пример за всяко домакинство, което активно отглежда пче­ли. Известно е, че през първата година пчелинът се сфор­мира и не се очакват особени приходи. Първите доходи се очакват през втората година, а големи печалби – едва след четвъртата година. В таблицата е даден примерна пчелни­те продукти и техния добив в течение на три години:

Добивите, посочени в горната таблица, се очакват при съвременни методи на пчеларство и солидно образова­ние на пчеларя любител.

За съжаление главните причини за ниската продуктивност на нашето пчеларство (около 10 кг мед на кошер) се дължат на примитивните методи и слабото образование на пчеларите в областта на пчеларската наука и практика. Съвременното пчеларство предполага използване на съвременен инвентар и познаване на новите постижения в пчеларската наука и практика. Така биха се предотвратили големите загуби на пчели през зимата, няма да се създават слаби семейства, ще се елиминират старите пчелни майки и лошо изградените пити, ще се осигурят солидни резерви от храна, пчелните семейства ще се подготвят добре за паша, ще се предотврати естественото роене и ще се прео­долеят заразните болести, които най-често нанасят щети на пчеларството. В горната таблица не е посочена пчелната отрова, която все още не се произвежда за широка употреба. Резултатите от някои изследвания говорят, че пчелната отрова в близко бъдеще ще представлява един от най-важ­ните пчелни продукти, което предполага и увеличаване на приходите от пчеларството.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню