Избор на място за пчелин

Мястото, на което ще бъдат разположени   кошерите, трябва да отговаря   на следните по-важни условия:

  • Да бъде по възможност в центъра на район с   по-богата медоносна растителност, от която пчелите не могат   да   събират последова­телно и   по-продължително време през годината нектар и прашец.
  • Да бъде защитено добре, от ветровете и особено от преобладаващите силни и студени ветрове. Когато пчелните семейства са изложени на действието на ветровете, те се развиват бавно, пчелите   им бързо се изтощават, а значителна част от тях загиват из пътя. В такива пчелини пчелите не могат да използуват за работа целия ден. Не е за препоръчване пчелините да се   устройват   и   в   долища, в тесни долини, в които |има силни въздушни течения, а също й в котловинни места, където през пролетта студеният въздух се задържа за по-дълго време, а през лятото става много горещо.
  1. Да бъде сухо и слънчево. В ниските, влажни и сенчести места пчелните семейства се развиват бавно и по-често заболяват, а пчелите им работят по-слабо и по-кратко време, тъй като работният им ден започва по-късно сутрин и приключва по-рано вечер. Освен това в такива места мъглите се задържат за по-дълго време и температурата бива по-ниска, което също пречи на работата на пчелите. Пчелините не бива да се разполагат и в съвсем голи места, където няма никаква сянка, тъй като от силното слънчево огряване   гнездата може да се прегреят и това да на­мали продуктивността на пчелите и да предизвика възникване   на   роево състояние.
  2. Да бъде равно или със, слаб наклон, по-далеч от   големи водни площи, настрани от пътища, по които има голямо   движение на хора, селскостопански животни и превозни средства и се вдига много   шум и прах. Такива места са неподходящи не само за пчелите, но и за хората и селскостопанските животни, които се движат по пътищата. Неблагоприятно за пчелните семейства е това   разположение   на   пчелина,   при   което те са отдалечени от   площите с   медрносна   растителност, с широки реки, блата и други подобни, защото при   връщането   си   натоварените пчели при ветровито време: падат масово във водата и загиват.
  3. Да бъде далеч от предприятия за преработване на сладки вещества (работилници за сладка, бонбони), от фабрики за производство на химически произведения, от тухларници, от големи железопътни гари, депа и пр. Сладките вещества примамват често голям брой пчели, те налитат в помещенията и загиват там. Когато пче­лините са близо до фабрични предприятия, пчелите не работят добре по­ради дима от комините, парите и газовете. В такива райони има опасност и от отравяне на пчелите от отровни газове, замърсени води и пр.

6.При избора на място за пчелин трябва да се има предвид и раз­положението на другите пчелини в същия район.

Когато едно място отговаря на редица от казаните условия за устройване на пчелин, но е хълмисто, теренът трябва да се терасира предварително. Терасите за поставянето на кошерите се правят широки около 2 м и им се дава източно или югоизточно изложение.

Ако липсва естествена защита от ветровете, налага се да се съз­даде ветрозащитна стена от медоносни дървета и храсти. Дър­вета трябва да има и в самия пчелин, за да се образува сянка и да се предпазват семействата от преките слънчеви лъчи и от задуха през го­рещите месеци на годината.   В   това   отношение   твърде   подходящи   са овощните градини. Неудобството от поставянето на кошерите в овощните градини е това, че дърветата в тях често се пръскат при борбата с бо­лестите и неприятелите по тях с отровни препарати, които са опасни за пчелите.

Мястото на пчелина трябва да бъде достатъчно просторно и за пчелин от 50 кошера например то не бива да бъде по-малко от 1 дка. При по-голяма площ има възможност кошерите да се поставят на достатъчно разстояние един от друг, да има място и за пчеларска постройка, за поставяне на обща водопойка за пчелите, за контролен кошер върху везни и с навес за същия, за восъкотопка и пр.

Мястото на пчелина трябва предварително да се подготви, като се подравни и се извадят пъновете на дърветата, ако има такива, да се определи точно мястото на отделните кошери и да се прокарат пътечки. Важно условие за опазване на кошерите от добитък и хора е пчелинът да бъде ограден от всички   страни.

Самото разположение на кошерите в пчелина трябва да бъде такова,
че да улеснява пчелите и младите майки при завръщането си от оплодяване да намират лесно собствените си семейства и за да не се появява   кражба между пчелите. Засега е установено, че най-добро разположение на кошерите в пчелина е груповото, а не в редове и в шахматен ред. При шахматното нареждане на кошерите пчелите по-често налитат в чужди кошери, с което се допринася и за разпространението на заразни болести между тях. Младите майки често се губят, а пчелите много лесно се дразнят. При групово разположение на кошерите те се нареждат в отделни групи по З-4 кошера, като разстоянието между групите не бива да   е по-малко от 10 м.Кошерите се поставят така, че входовете на всеки кошер да са в различна посока, но, общо взето, те да са ориен­тирани към изток или югоизток. Около всяка група кошери се засаждат дървета и храсти от различен вид, за да служат като отличителни знаци за ориентиране. Освен това кошерите се боядисват в различен цвят – бял, жълт и син.

Мястото на всеки кошер също се подравнява и на него се забиват 4 колчета така, че да стърчат на 25-30 см над земята. Предните две колчета може да се оставят да стърчат с няколко сантиметра по-малко за да се получи слаб наклон на кошера напред, което предпазва от на­влизането на водата вътре в кошера при дъжд, и за оттичане на обра­зувания при дишането въгледвуокис. На колчетата може да се заковат дъсчици и върху тях да се постави самият кошер. Пред всеки кошер трябва да се направи площадка от около 1 м2 като се очисти тревата, и след това се застеле със ситен промит пясък.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню