Използуване на главната беритба и поставяне на магазините

В отделните райони и местности времето на главната беритба в зависимост от медоносните растения, периода на техния цъфтеж и неговата продължителност настъпва и продължава различно. Съобразно с това и техниката на подготовката на пчелните семейства за главната беритба е различна. За най-добро и. пълно използуване на главната беритба се постъпва предимно по един от следните начини.

1.Там, където има ясно очертана   главна   беритба,   магазините   се поставят приблизително една седмица преди началото й. При това мага­зини се поставят на семействата, гнездата на   които по   това   време са запълнени изцяло с гнездови пити, имат пило на 8 и повече пити, достатъчно мед и прашец, междините им са   плътно   изпълнени с пчели и не се намират в роево състояние. Преди да се постави магазинът, от гнез­дото на семейството се изваждат 1-2 пити с мед и на тяхно място се поставят празни изградени пити или рамки с изкуствени восъчни пити. В   магазина се   поставят обикновено   10 магазинни рамки,   една   част, от   които   са   с   изкуствени   восъчни пити за изграждане. След   това върху магазина се поставят надрамковата покривка, възглавницата и капа­кът. В магазина   се   поставят само   10 рамки с цел между питите да има по-голямо разстояние. Така питите се изграждат с по-дъл­боки килийки и майката не се качва в магазина за снасяне на яйца. Раздалечаването на рамките в магазина за увеличаване на междурамковото пространство обаче трябва да стане постепенно. За да се по­пречи на майката да се качва в магазина, между него и плодника може да се постави и разделителна (ханеманова) решетка. При същите условия, ако семейството се е развило значително по-рано, преди настъпването на главната беритба, вместо да се постави магазин, от него се отделят пити с пило и пчели за образуване на отводки. Дали да се постъпи по единия или по другия начин, зависи от плановите задачи на пчелина.

2.В местности, където беритбата започва по-рано,   но беритбеният период е по-продължителен и няма ясно очертана главна   беритба, мага­зини се поставят веднага, щом като гнездото бъде изпълнено изцяло, но ако семейството е заложило роеви маточници, магазин не се   поставя, а семейството се използува за образуване на ново семейство.

В някои случаи пчелите не се качват в магазина. За да се подбудят към това, за известно време в него се повдигат гнездови пити с пило или се поставят 1-2 магазинни пити с малко мед. За същата цел   се препоръчва в магазина да се поставят отначало само няколко магазинни пити, които се ограничават с магазинни преградни дъски, а останалите   пити се добавят, щом като пчелите се изкачат горе.

След като се поставят, магазините трябва да се преглеждат два пъти седмично. Когато магазинните рамки са с много мед и пчелите са започнали да ги запечатват, може да се извадят за центрофугиране на меда, а може да се постави и втори магазин на мястото на първия, над гнездото, а пълният магазин да се постави над него. През време на главната беритба вентилацията трябва да се усили, и то толкова повече, кол­кото беритбата е по-изобилна, тъй като с това се ускорява сгъстяването на неузрелия още мед.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню