Преглеждане на пчелните семейства

Кога и как се преглеждат пчелните семейства. В модерното пче­ларство пчелите се отглеждат при условия, които се различават от обстановката, в която те се развиват в природата, без грижите на човека. Освен това при отглеждането на пчелите се цели да се получат максимално високи и постоянни добиви, като се използуват в най-голям раз­мер техните продуктивни способности. А това е възможно чрез намеса в живота на пчелното семейство и чрез правилното му насочване и под­помагане.

Правилното насочване и подпомагане на пчелните семейства изискват от пчеларя да знае по всяко време какво е състоянието на семей­ството. Това се постига чрез прегледите. Само така може да се устано­вят и отстранят всички нередовности в семейството, а след това да се на­прави нужното за по-нататъшното им правилно развитие. По такъв начин преглеждането на пчелните семейства е една от основните задачи на пчеларя.

Всяко преглеждане на дадено семейство създава обаче същевременно безпокойство у пчелите на преглеждания кошер, пречи на нор­малната им работа и забавя развитието им. Поради това много важно е да се знае кога, и как да се извършат прегледите. При по-ниска температура например преглеждането може да стане причина за охлаждане на гнездото, а в топло, когато липсва беритба може да се създадат усло­вия за нападения на преглежданите семейства от чужди пчели. Поради това прегледите трябва да се правят само при действителна нужда и с лредварително определена цел, например да се установи общото, състоя­ние на семейството, наличността на храна, майка и пило и пр., и в съот­ветствие с нуждата да им се създадат най-благоприятни условия. Из­оставянето на пчелните семейства сами на себе си, както и много честите прегледи (както това правят начеващите и много любопитни пчелари), е еднакво вредно.

За състоянието на семействата в много случаи може да се съди по активността на излитащите и завръщащите се пчели и по работата на пчелите, които се намират на самия вход и предвходната дъска.Входът на кошера е мястото, чрез което се осъществява връзката между вътрешния живот на семейството и околната среда и затова дейността и поведението на пчелите на това място може например да се направят заключения относно благоприятното или лошото иззимуване на пчелните семейства, появата на балести и неприятели, силата на семействата, настъпването на беритбата и нейния размер, температурния режим в гнездата (прегряване), предстоящото роене и пр. Като се задоволи само с наблюдения върху дейността   на пчелите   на   прелката,   опитният   пчелар може да спести значително време, необходимо за прегледи, които са излишни и ненужно Обезпокояват самото семейство.

С прегледите, които се правят през пролетта, се цели на пчелните семейства да се създадат условия за бързо развитие. Прегледите преди настъпването на главната беритба се правят, за да се подготвят пчелите за най-пълно използуване на пашата, за най-пълно използуване на восъкоотделителната им способност й за изграждане на нови пити, за подготвяне на семействата за размножаване и пр. Прегледите след преминаването на беритбата имат за цел пчелните семейства да бъдат подгот­вени за най-успешно зимуване.

Прегледите трябва да се извършват в хубаво време. Когато времето е хладно и температурата не е по-ниска от 13—14°С на сянка„ може да се прави само частичен преглед, а основни прегледи може да се правят, когато температурата_на_сянка не е по-ниска и от 15— 16°С. Пчелните   семейства също   така   не   бива да   се   преглеждат в много горещо и сухо време, например при температура, по-висока от 30°С на сянка. Когато времето е горещо, продължителното преглеждане е много вредно, защото личинките и тяхната храна в килийките може да изсъхнат. Прегледи не бива да се правят и когато духат_ силни ветрове, наскоро след като е валял дъжд и когато има беритба] по­неже пчелите при такива условия се дразнят много и жилят, а при бе­ритба се пречи на работата им.

Ако времето е топло, но няма беритба, прегледите следва да се правят привечер, когато пчелите почти не летят, или сутрин много рано, за да не се предизвика кражба между пчелите. Освен това при прегле­дите трябва да се внимава много да не се допусне покапване на мед около кошерите или по тях. Когато има беритба, но е слаба и времето е хубаво, прегледи могат да се правят през целия ден. Ако беритбата обаче е усилена, най-добре е преглеждането да се извърши привечер. Това се прави с цел да не се пречи на работата на пчелите и с това да се намали медосборът.

Пчелите се   дразнят много от миризмата на пот, спиртни напитки, лук, някои силни миризми (парфюм), тъмно и влакнесто облекло, от косатата човека и поради това при прегледите пчеларят трябва да работи със светло и гладко облекло, например с бяла престилка, да има було на главата си и да бъде чист.

Прегледите на пчелните семейства може да се извършват през ця­лата година, с изключение е на зимния сезон. Те биват частични и пълни. Частични са прегледите, които се правят с ограничена цел, например, за да се провери дали в гнездото има храна, дали е приета да­дената майка в семейството, изградени ли са поставените рамки с восъчни основи и др. За такива прегледи не е необходимо да се прави основно преглеждане на цялото гнездо с изваждане на всички рамки. Когато се налага обаче да си съставим, пълна представа за състоянието на пчелното семейство, например каква е неговата сила, има ли майка и какви са качествата й, количеството надпилото, количеството и качеството на храната и пр., трябва да се направи пълен или основен преглед. В този случай се налага да се прегледа цялото гнездо, като се извадят и прегледат всички рамки.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes
Меню