Съставяне на фенологичен календар и значението му за пчеларската практика

Много важно условие за получаването на високи добиви в пчелното стопанство е наличността на добри медоносни растения в местността около пчелина, периодите на цъфтеж на които да се застъпват и по този начин тази растителност да осигурява през целия сезон непрекъсната беритба. В случай, че това не е така, за да се осигурят пчелите през беритбените сезони, може да се постъпи главно по два начина, а именно: като се запълнят безберитбените периоди посредством засяване на специални медоносни растения или като се пренесат пчелите през тези периоди в други подходящи места.

Правилното планиране на посочените мероприятия обаче може да бъде осъществено само тогава, когато познаваме   основно медоносната растителност по видове, количество и период на   цъфтежа чрез съставяне на календар за началото   на   цъфтежа   и   продължителността   му.   Отдел­ните видове растения не започват да   цъфтят   едновременно и цъфте­жът   им   продължава   различно   време. Необходимо   е   този календар, наречен фенологичен, да се съставя поотделно   за   всяка местност в района с радиус 2 км. Това   може да се постигне, като се правят многогодишни подробни наблюдения, за да се установят и   отклоненията в периодите на цъфтежа през отделните години.

През отделните години пролетта настъпва в различни календарни срокове, които трудно може да се предскажат. Поради това не е лесно да се предскаже за различните години кога по дати ще започне цъфтежът на отделните медоносни растения.

Голямо   улеснение   за   определяне   момента   на   зацъфтяването   на отделните растения представлява наблюдаваният, че   растенията   започват да цъфтят в определена последователност. Това дава възможност да се съ­стави календар на цъфтенето, като изхождаме от наблюденията за нача­лото на цъфтежа на някои характерни ранни медоносни растения през дадената година и възможните неголеми отклонения по време при следващите растения за 11 го­дини, промеждутъкът между зацъфтяването на остролистния клен и липата е бил почти постоянен с отклонение, не повече от 5 дни средно.

Тази последователност   е   била   установена   и за   един   период   от 25години.

Необходимо е да се установи и продължителността на цъфтежа на главните медоносни растения за отделните райони. По-правилно е като показателно изходно растение, по което ще се сравняват останалите, да се подбере не едногодишно тревисто растение, а многогодишно – храст или дърво, например леската.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes
Меню