Зърнени, маслодайни и технически култури

Царевица (Zea mays). От житните царевицата има известно зна­чение за пчеларството, тъй като понякога се посещава доста усилено от пчелите, които събират от нея прашец. От зърнените култури добро ме­доносно растение е и гречихата (елдата) (Fagopirum esculentum). У нас тази култура почти не се отглежда, а освен това от наблю­денията и опитите, извършени досега в нашата страна, е установено, че за разлика от СССР, където това растение съставлява главната . паша за пчелите в някои райони, тя отделя незначително количество нектар и почти не се посещава от пчелите.

Маслодайни култури. Р е п и ц а (Brassica rapa oleifera). Репицата е отлично медоносно растение. Цъфти рано, през април и началото на май, твърде продължително (до 3 седмици). Цветовете й се посещават добре от пчелите при чести превалявания при по-високи температури. На тежки, глинести почви отделя малко нектар. Там, където тя е застъпена в голям размер, пчелните семейства не само се усилват за главната паша, но натрупват и запаси. Репичният мед има известни недостатъци. Той кристализира бързо на едри кристали още в килийките и преди да е доузрял напълно, има възгорчив вкус и хардалова миризма, но това не понижава много стойността на репицата като медоносно растение. Споменатите отрицателни качества на репичния мед са без значение за са­мите пчели и като зимен запас за тях.

С и н а п (Sinapis alba). Синапът е много добро медоносно растение, което не е взискателно към почвените и климатичните условия и може да се отглежда почти навсякъде. Цъфти през май и юни. Посещава се от пчелите много добре, главно преди обед. Нектарът на синапа е с около 20% захарно съдържание. Синапът има къс вегетационен период и може да се засява в различни срокове. Въ­преки това синапът като културно растение няма голямо значение и едва напоследък започва да се отглежда в по-голям размер. От семената му се добива масло и горчица. Той се употребява и в медицината.

Слънчоглед (Helianthus annuus). Много добро медоносно растение. Той има значение и поради това, че цъфти след прецъфтяването на ливадните растения, когато пчелната беритба значително намалява. От него пчелите събират и прашец. Цъфтежът на слънчогледа продължава до един месец. В някои случаи цветовете на слънчогледа отделят значително количество клей, който е гъст и леплив, и при посещаването на цветовете пчелите се залепват и загиват. Медът, получен от слънчогледа, е твърде качествен, с хубав червеникав цвят и приятен мирис и вкус. Според дългогодишни наблюдения слънчогледът отделя нектар при тем­пература над 27°С и добра относителна влажност и почвено овлажняване. В Софийското поле такива условия имаме сравнително рядко. В Северна България слънчогледът е по-добро медоносно растение. Така през 1942 и 1945 г. в Поповско, Търговищко и Добруджа от пчелно семейство е получаван по 15—25 кг слънчогледов мед. Голямо значение има слънчо­гледът, когато се отглежда като втора култура за силаж, тъй като цъф­тежът му съвпада по време с безберитбен период. Освен това по същото време отделянето на нектара е по-значително, поради което той се посе­щава усилено от пчелите.

Близка до слънчогледа и много добра като медоносно растение е земната ябълка (Helianthus tuberosus). Земната ябълка цъфти продължително до късна есен. От друга страна, тя не е взискателна към почвените и климатичните условия. От един декар може да се получат 1000—2000 кг клубени.

Технически култури. Памук (Gossypium herbaceum). Памукът е добро   медодоносно растение. Той има предимно това значение (както и слънчогледът), че цъфти по-късно, когато има малко други медоносни растения. Той отделя нектар не само от цветовете си, но и извън тях—от листата и от люспите на. пъпките. Отделянето на нектар е по-сигурно и по-изобилно, когато памукът се отглежда на по-богати почви и при ус­ловия на напояване. При такива условия той има и много по-голямо значение като медоносно растение. От памука пчелите събират и прашец.

Тютюн (Nicotiana tabacum). Тютюнът е също медоносно растение. В тютюневите райони от него пчелите могат да съберат значително количество нектар. Добитият мед има тежък вкус и аромат, но е добър като храна за пчелите.

Коноп (Canabis sativa). Той има значение поради това, че пче­лите събират от него обилно прашец.

Лен (Linum usitatissium). Посещава се от пчелите също заради прашеца.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню