Питите с мед се изваждат, когато той е, узрял. Указание за това е запечатването поне на значителна част (2/3) от килийките с мед. При ра­бота е обикновени 12-рамкови кошери с магазини магазинните пити обикновено се центрофугират веднага след като се достигне до запечатване поне на по-голямата им част, а ако има резервен магазин, те се поставят в него като втори магазин, за   да се   запечатат впоследствие   напълно. При отглеждането на пчелите в двукорпусни кошери   част от питите се центрофугират веднага, а определен брой от тях се оставят за резерва. Във всеки случай за   препоръчване е   самото центрофугиране да се из­върши, когато семейството в гнездото се е запасило с достатъчно мед. Питите за центрофугиране да се изваждат привечер. Това се   налага най-вече, ако няма беритба. Пчелите се измитат от питите с перо или четка. За да няма кражба и работата да е спокойна, най-добре е да се центро­фугират   в затворено   помещение. При изваждането   на питите с мед от кошера и при центрофу­гирането   по   тях   има значителен, брой пчели, които предварително трябва да се прогонят. Това става. или с   помощта на четка, или със специален уред — пчелогонка, — монтиран   на   дъсчена   преграда. Тази дъсчена преграда се поставя между магазина   и   плод­ника на кошера. При това положе­ние и   благодарение на особеното устройство на   пчелогонката, пчелите лесно преминават от магази­на в плодника, но не са в състояние да се върнат обратно в ма­газина и така питите се освобож­дават от пчелите. За същата цел може да се използува и платно напоено с разтвор на непречисте­на карболова киселина (5% раз­твор във вода), което се поставя, върху питите на магазина. От миризмата   на карболовия разтвор пчелите слизат в плодника.

Тъй като с изваждането   на питите с мед за центрофугиране кошерите се откриват за известно   време,   особено ако пашата е вече напълно преминала, има опасност от поява на кражба между пчелите, за препоръчване е след затварянето на кошерите да   се   стеснят малко и. входовете им.

Медът се изважда с помощта   на   специални уреди – центрофуги, в които изпръскването на меда от питите става под действието на центробежна сила. Полученият по този начин мед е чист и се из­важда без разрушаване на питите.

Центрофугата се състои от метален съд с цилиндрична форма и конусовидно дъно. В средата на съда е закрепен барабан с мрежени касетки за поместване на питите. С помощта на зъбно предаване, чрез 2 зъбни колела, барабанът с касетките се привежда в действие, върти се и при това медът от разпечатаните пити бива изпръскван по стените на центрофугата и оттам се стича на дъното, откъдето изтича навън от един кран.

При обикновените центрофуги касетките   на барабана са разположени по хордите на цилиндричния съд и затова те се наричат хордиални или тангенциални. Тези центрофуги са обикновено с 3 или 4 касетки, в които се побират 6 или 8 магазинни   пити.   При   обикновените   центрофуги касетките са прикрепени неподвижно към   барабана и при   въртенето му медът се изпръсква само от едната страна на питата — тази откъм стената на цилиндъра. За да се центрофугира медът и от другата страна, необходимо е центрофугирането да се прекъсне, рамките   да се извадят и да се поставят от обратната страна. Не бива да се чака обаче медът да се центрофугира от едната стра­на напълно и след това питата да се обърне от другата страна, понеже питата може да се счупи от тежестта на меда, който се намира в килийките от другата страна на пи­тата. За да не се допусне това, центрофугирането се извършва на два пъти от всяка страна. Първото въртене се прави много бавно и внимателно, особено ако питите са прясно изградени.

Много по-усъвършенствувани са центрофугите с обръщателни касетки. Те са така устроени, че позволяват питите да се обръщат, без да се изваждат от касетките. Много по-производителни са и могат да об­служат пчелини, които имат 150 семейства. Съществуват и друг тип центрофуги, наречени радиални. В тях питите се по­ставят в радиална посока. Те имат вме­стимост 20, 45 и 50 рамки едновременно. За задвижването им се използува елек­трическа енергия.

Преди центрофугирането на меда пи­тите трябва да бъдат разпечатани. Това става със специални прави ножове или с вилици-гребълца. При големите пчелини се използуват и парни или електрически ножове, с които се работи по-бързо и по-добре. При разпечатването им пи­тите се поставят на   специална   стойка и масичка. С нея   се работи бързо, без да се разпиляват медът и восъчните капачета.

За прецеждане на меда, който изтича от центрофугата, на края   й се   окачва двойно метално сито (цедка), през което се задържат съдържащите се в меда чужди тела и част от восъчните капачета.

Магазините трябва да се свалят тогава, когато беритбата намалее, летежът на пчелите отслабне забележимо и дневното увеличение при контролния кошер не е по-голямо от 100—200 г. Свалянето на магазините се налага и поради това, че с евентуалния малък принос на нектар биха могли да се попълнят запасите в гнездата.

След изваждането на меда питите обикновено се поставят отново в магазините и заедно с тях се поставят над плодника, за да оберат пчелите намиращия се още в тях мед, след което се прибират и съхраняват до следната година, ако не се очаква втора беритба.