Биология на пчелното семейство поява и еволюция на медоносната пчела

Трудно може да се определи кога точно се е появила медоносната пчела. Според П. В. Трубецкой и други автори пчелите са се появили още през третичната ера. В пластове от третичната ера в Екс, Прованс (Франция), е била намерена така наречената френска изкопаема пчела. По описанието на Ф. Рили тази най-древна пчела от преди милиони години е много сходна със съвременната пчела и е съществувала твърде дълго време преди появата на човека. В 1952 г. в Чиапас, Южно Мек­сико, на границата с Гватемала, също били намерени пчели, включени в наслаги от янтар, за които се предполага, че датират от преди 30 млн. години. Намерените пчели са имали на задните си крака, както и съвре­менната пчела, „кошнички” за натрупване на цветния прашец.

Естествено е да се приеме, че появата на пчелите е свързана с
появата на цветните растения и приспособяването на същите към посещаване от насекомите. Предполага се, че цветните растения са се по явили преди 140 млн. години и че тогава е възникнала и симбиозата между тях и насекомите поради взаимна изгода. Твърде възможно е първичната пчела да е използувала най-напред цветните растения за събиране на прашец. С течение на хилядолетия обаче са се развили растения, които с появата на обагрени венечни листенца, отделянето на ароматни вещества и нектар са станали по-привлекателни за насекомите и с това пренасянето на цветния прашец от цвят на цвят е станало по-
сигурно, отколкото чрез отвяване от вятъра или пренасяне с водата.
Така растенията с по-силно проявени свойства са имали предимство – оплождането при тях не е било вече предоставено на случайността и те са изтласкали част от дотогавашната растителност, т. е. видовете, които не притежавали тези свойства.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню