Медоносни пчели без жило

Медоносните пчели без жило систе­матически принадлежат към родовете Melipona и Trigona и са разпространени в Африка и Южна Америка в областите с тропичен климат. От тях по-добре проуче­ни и познати са видовете от рода Melipona.

Пчелите мелипони са високо специализирани насекоми, но в много отношения те са по-първични и по-примитивни от обикновената медоносна пчела. Както показва самото име, те нямат жило, живеят задружно в общи гнезда, които изграждат от восък с примес на смоли, пръст и др. Повечето видове устройват гнездата си в хралупите на дърветата, в дупки по земята, в напуснати термитни гнезда и други защитени места, но някои видове строят гнездата си между клоните на дърветата. Гнездото на мелипоните е разделено на две части: отделение за отглеждане на пчелите, което е съставено от няколко хоризонтално разположени пити с едностранно изградени шестоъгъл­ни килийки с отворите нагоре, и друга част, образу­вана от неправилно разположени кръгли или цилиндрич­ни вместилища с форма на гьрненца, някои от които са големи колкото кокошо яйце, също изградени от восък. В тази част се складират медът и прашецът. Две­те части на гнездото са изолирани една от друга с тънка обвивка от восък, примесен с други материали. Килийките за отглеждане на пчелите не са постоянни и след излюпването на едно поколение пчели в тях те биват разрушавани и след това наново изграждани. Част от вместилищата за складиране на меда и прашеца също биват разрушавани и вместо старите се изграж­дат нови и специални по-големи килийки за отглеж­дане на майките. Обвивката на общото гнездо е из­цяло от глина, тор и др. Гнездата в хралупите на дърветата са изолирани от останалата част от хралупата отгоре и отдолу с хоризонтални стени от глина. Восъ­кът, от който мелипоните изграждат питите, се образува от восъчните им жлези, които са разположени по гръбната страна между коремните сегменти. Мъжките индивиди също произвеждат восък.

Твърде характерно за пчелите мелипони е това, че те не хранят личинките си през време на растежа им, както обикновената медоносна пчела. След като постави в килийките мед и прашец, майката снася в тях по едно яйце, след което килийките биват запечатвани от пчелите; хранене с “млечице” следователно тук липсва.

Макар и без жило, пчелите мелипони защищават яростно гнездото си, като излитат от него едновременно в голям брой и прогонват враговете си. Някои видове от тях хапят здраво с челюстите си и същевременно в раната се излива отровен секрет, който причинява болезнени възпаления.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню