Положение на медоносната пчела в систематиката

Медоносната пчела принадлежи към разреда на ципестокрилите на­секоми (Hymenoptera), семейството на пчелите (Apidae) и рода на жиле­щите медоносни пчели (Apis).

Семейството на пчелите (Apidae) обединява както единично живеещи пчели, които биологически се характеризират с това, че още преди снасянето на яйцата си предварително и наведнъж запасявате необходимата храна поколението си, така и задружно живеещи пчели, към които се числят и медоносните пчели от рода Apis, които се грижат за отглежда­нето на личинките и редовно ги снабдяват с храна до момента, в който те завършат напълно развитието си.

От задружно живеещите ципестокрили насекоми най-близки до на­шата медоносна пчела в много отношения са земните пчели (род. Bombus) и пчелите без жило (род Melipona и род Trigona). Известно биологично сходство с медоносната пчела имат и осите (сем. Vespide). Всички те ще бъдат разгледа­ни накратко главно за да се изтъкне она­зи степен на организация, до която е до­стигнала медоносната пчела в еволюцион­ното си развитие в сравнение с близките й ципестокрили насекоми.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню