Разпределение на работата между пчелите в семейството

Както бе изтъкнато, пчелите-работнички са основното население в пчелното семейство и извършват различните работи в него. Тези работи, по правило се извършват от различни по възраст групи пчели.

Работата на пчелите в кошера   и вън от   него протича   в известна последователност и преминаването от една работа към друга е във връзка с устройството и последователността в развитието на отделните органи на пчелите през различните възрасти и физиологичното им състояние, от състоянието на самото семейство и от външните условия: храна, температура и пр. Че такава последователност   съществува, се вижда ясно от обстоятелството, че младите пчели по правило докъм 18-дневна възраст извършват различни работи вътре в кошера, през същото време те почти не излизат навън и се наричат   гнездови   или нелетящи пчели. В по-тесен смисъл като нелетящи се означават пчелите, които не са летяли никак и не са   извършили още първите ориентировъчни   облитания за опознаване   на   мястото.   По-старите от 18 дни пчели, напротив, извърш­ват работата извън кошера – събират   нектар,   цветен прашец   и носят вода, това са летящите пчели, или пчелите събирачки.

Най-младите пчели, на 2-3 дневна възраст, почти не работят. Те са още неукрепнали и неспособни за работа. През този период те обикновено се намират върху килийките с яйчица и личинки и само почистват тялото си. За това време тялото им укрепва, жлезите им се развиват усилено и от време на време те вземат участие в почистването на праз­ните килийки и подготвянето им за снасяне на яйца от майката. Тези пчели имат светлосиви власинки по тялото и поради това са със среб­рист оттенък.

След като мине този период, а именно на възраст от 3 до 18 дена, пчелите извършват следните работи:

  1. Най-напред   (на 4—6-дневна възраст) те   започват да хранят   по-старите, личинки и по-старите пчели с кашица от мед и прашец, редовно чистят килийките, отчасти участвуват в изграждането   на   питите, а по-късно, от 6 докъм 12-дневна възраст, когато   у тях се развият напълно специалните жлези, в които се образува пчелното „млечице”,   те хранят вече младите личинки (на възраст   до 3 дена)   с   „млечицето”. Същите пчели хранят още майката и търтеите и топлят пилото.   През   този период пчелите се наричат кърмачки.
  • От 12- до 18-дневна възраст пчелите се включват и в други работи, а именно:

1.Приемат нектара от пчелите-събирачки, преработват го   в мед и го складират в празните килийки на питите. Когато беритбата е изобилна, образуват се групи от такива пчели, които причакват   пчелите-събирачки най-често на дъното на кошера, около входа, приемат от тях   нектара и го складират в килийките за мед или го предават на най-младите пчели-кърмачки за хранене на по-старите личинки. Когато беритбата е оскъдна, пчелите-събирачки складират   събрания нектар   направо   в медовите   килийки, а оттам   други   пчели го   вземат и  го   задържат   в медовото си стомахче (гушката) за около 20 минути. Установено е, че при тази работа за преработката на 10 кг мед пчелите изразходват около 1,700 кг мед

Извършените напоследък проучвания от К. П. Истомина-Цветкова (1953)1 относно предаването на храна от едни пчели на други са показали, че предаването на храната е постоянно явление между пчелите-работнички на възраст от 1 до 28 дни, а не само между тези с посочената по-горе възраст. Според Цветкова тази постоянна храни­телна връзка представлява съществена форма за обединяване в единно цяло на десетките хиляди работнички, съставящи пчелното семейство.

2.Притъпкват цветния прашец.   Пчелите, които   донасят   прашеца, сами го разтоварват в килийките. След   това,   за да се запази за дълго време, той трябва   най-напред да се притъпче добре, което   пчелите   извършват с главите си.

  1. Почистват   дъната и   остатъците   от   капачетата   на   килийните след издишването на младите пчели от тях, а също   полират стените на килийките.
  2. Строят восъчните пити. През този период са развити   най-силно восъкоотделителните жлези на пчелите. Строителната дейност на пчелите обаче е тясно свързана и с постъпването на нектар и прашец и с   обработката на нектара в мед. При тази обработка   част от   храната   се за­държа от самите пчели и   това   усилва   восъкоотделителната   дейност. Строителната дейност е във връзка и с усиленото хранене на личинките.

5 Вентилират кошера. Кошерът се проветрява главно през входа. Когато времето е много топло и задушно, въздушното течение в кошера не е достатъчно и самите пчели вентилират кошера чрез бързи движения на крилете си. За вентилиране те се нареждат на дъсчицата пред входа с глава към кошера.

  1. Почистват всички   остатъци   по дъното на кошера и ги   изхвърлят навън.
  2. Пазят семейството от чужди   пчели и   врагове.   Тази   работа се извършва от пчелите, при които вече са се развили отровните   жлези и жилото. Пчелите стоят на входа на кошера и на дъсчица   пред входа и внимателно   следят   по миризмата и   държанието й всяка   пчела,   която влиза в кошера, както и опитващите се да влязат техни врагове (оси и др.).
    Чуждите пчели се опитват да влязат в кошера незабелязано и   бързо и щом се натъкнат на охраняващите   пчели,   веднага избягват.   Охраняващите пчели ги нападат с   жилата си и влизат в бой с тях,   като   често пчелите-крадци биват убивани. Установено е   обаче, че тази група пчели не е постоянна, а се създава само   когато семейството е застрашено от опасност. Понеже   пчелите-крадци се   опитват да   влязат не   само през входа, а и през други места — вентилационните отвори на кошера и пукнатините, незатегнатите дъна   и пр. – такива   места   на   кошерите не трябва да се оставят незакрити.

Покрай посочените работи през същия период пчелите се опитват да летят и да опознаят мястото. Тази работа те извършват обикновено на възраст от 6 до 14 дена. Облитането е около самия кошер и то често се наблюдава в по-хубаво време, когато голям брой пчели се въртят леко и плавно около предната стена на кошера с глави, насочени към самия кошер.

III. От 18-дневна възраст до края на живота си пчелите стават събирачки. Поради уморителната работа през този период те се изтощават бързо и рядко живеят повече от 35-40 дни.

За събирането на нектара, прашеца и водата се оформят отделни групи от летящи пчели, като едни събират само нектар, други – нектар и прашец едновременно, а трети – само прашец или само вода. През лятото около 58% от пчелите събират нектар, 25% – прашец и само 17% – прашец и нектар едновременно. Разпределението на групите зависи обаче твърде много и от нуждите на семейството в момента.

Във връзка с разпределението на работата на пчелите в кошера и вън от него в „Справочник пчеловода” под редакцията на Ковалев С1951) се дават следните показатели.

За да съберат 1 кг мед, пчелите трябва да пренесат в кошера 120000-150000 то­вара, а за да съберат един килограм захар (съответно количеството на нектара и захарното му съдържание), пчелите трябва да посетят 7 500 000 цвята на червена детелина или 2 000 000 цвята на бяла акация. При добра беритба пчелата прави дневно 8-10 полета, продължителността на всеки от които е от 8 минути до 1 час, а през своя живот тя прави средно от 80 до 120 полета. Донесения нектар пчелата предава най-често на 2—3 приемчика, за което са необходими от 3 до 5 минути. Летящите пчели съставляват от 30 до 60% в семейството. За да се преработи 1 кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

При едно завръщане пчелата донася средно 12 мг цветен прашец. За една минута през пролетта в нормално пчелно семейство препитат 13 пчели с цветен прашец, или около 9000 пчели дневно.

Един килограм пчели през целия си живот могат да отхранят през ранна пролет и при неголяма беритба около 12 000 личинки, през ятото при топло време – около 25 000 и при добра беритба – до 40 000. При подхранване на пчелите с медо-прашецова маса 1 кг пчели при благоприятни условия могат да отхранят до 60 000 личинки.

Един килограм пчели през живота си могат да отделят при неголяма беритба 250 г восък, при силна беритба – до 500 г, а при подхранване с медопрашецова маса – над 1 кг.

Рекордният добив на мед от едно пчелно семейство досега е достигнал над 400 кг, а потенциалните възможности на пчелното семейство по отношение на восъка се преце­няват на 7 кг.

Работата на пчелите-работнички обаче не е строго неизменна и само в зависимост от възрастта им, а често се изменя от нуждите на пчелното семейство и от обстоятелствата. Времето, температурата, пашата и други причини влияят върху продължителността на дадена работа през отдел­ните възрасти на пчелите и тя може да се скъси, да се удължи и дори да се прескочи. Така например известни са случаи, когато в семейства,
състоящи се само от млади пчели, последните едва няколко дни след излюпването им (на 5—6-дневна възраст) излитат навън за събиране на нектар, прашец и вода. Това може да се случи например тогава, когато поради много лошо време или поради внезапното му разваляне много от летящите пчели загиват по пътя и не могат да се завърнат в кошера. От друга страна, известно е, че и по-старите от посочената по-горе въз­раст пчели (18-дневна възраст) могат да отделят восък и да градят пити.
От тези примери става ясно, че разпределянето на работата според въз­растта на пчелите не е абсолютно. Те са в състояние да се приспособяват към постоянно изменящите се условия на околната среда.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню