Развитие на медоносната пчела

Развитието на медоносната пчела започва със снасянето на яйцето.

Яйцето представлява сравнително голяма клетка. То е с продълговата форма и от едната страна е слабо издуто. На дължина достига около 1,5 мм. В него се развива личинката в резултат на оплождането на яйцеклетката (сливане на мъжката и женската полова клетка — яйцето със сперматозоида), но при партеногенетичното размножаване при пчелата, от което водят началото си търтеите, развитието е въз­можно и без оплождане. Сперматозоидите представляват дълги нишчици, които се състоят от главичка (ядро) и опашчица.

При развитието на медоносната пчела от снасянето на яйцето до излюпването на възрастната форма (както при работничките, така и при майките и търтеите) стават редица последователни промени (превръ­щане – метаморфоза), в резултат на които от яйцето   се   излюпва личинка. В развитието на медоносната пчела до излюпването на възрастните форми може да се различат два периода: зародишно раз­витие, т.е. развитието на зародиша в яйцето, и следзародишно развитие, което обхваща развитието на личинката и какавидата.

Зародишното, или ембрионалното развитие започва с оплождането на яйцеклетката и завършва с излюпването на личинката. Зародишното развитие при трите форми на медоносната пчела продължава три дни при нормали условия – температура 34-35oС. При по-ниска или по-висока температура в известни граници, зародишното развитие е възможно, но то се удължава, респективно се скъсява с 10-12 часа.

Прясно снесеното яйце понася само временно изстудяване. Наблюдавано е по изключение развитие на яйцата дори след 3 седмици. С това обстоятелство може да се обясни къде   всъщност се крие причината за отглеждане на майки в семейство без майка и при наличност само на запечатано пило или пък въобще липсата на всякакво пило, а не на пренасяне на яйца от пчелите от други кошери.

Външното положение на яйцето спрямо дъното на килийката се променя последния начин: през първите 24 часа то е вертикално към дъното, на втория ден — наклонено, а на третия ден — почти легнало на дъното. През време на зародишното развитие вътре в яйцето се извършват сложни проме­ни, в резултат на които, от едноклетъчното яйце се формира многоклетъчният организъм, на личинките.

Следзародишното (постембрионалното) развитие започва с излюпването на личинката и приключва с появата на въз­растната пчела.

Еднодневната личинка на работничката представлява дребно червейче с дължина 1,6 мм и тегло 0,1 мг. Тя лежи по дъното на килийката, като буквално плува в храната, която получава от пчелите-кърмачки, и из­вършва кръгови движения. Особено богато
биват хранени майчините личинки, които са потънали до половината в храната. Вслед­ствие на изобилното хранене личинката расте много бързо. На шестия ден след излюпва­нето й личинката на работничката тежи вече
143,9 мг. За 5—51/2 дни майчината личинка: достига 340,1 мг, а търтеевата личинка след 7 дни увеличава теглото си на 359 мг.1 Досега не е могло да бъде установено в подробности, как: се хранят личинките. Известно е обаче, че една личинка бива посещавана: от пчелите-кърмачки през 50 секунди, което прави за едно денонощие   1300 и за 6 денонощия – 8000-10 000 посещения.

През първия и втория ден личинките на бъдещите работнички получават богатата на белтъчини храна „млечице”, а след това те биват хранени и с кашица, която е по-бедна храна и представлява смес от мед и прашец. Личинките на бъдещите майки през всичкото време на разви­тието си биват хранени само с млечице

През време на храненето личинката натрупва големи количества ре­зервни вещества, които са необходими за по-нататъшното й развитие през времето, когато тя не получава храна. Докато се храни, личинката не се освобождава от нечистотиите, а ги натрупва в средното си черво. Това тя прави след приключване   на храненето и наведнъж   чак на шестия ден, с което работата по поддържането на   чистотата   в жилището
се облекчава твърде много.

Докато получават храна, личинките увеличават теглото си, кожицата им обаче не расте и поради това от време на време те я събличат, или линеят. До преустановяване на храненето личинките събличат кожицата си 4 пъти. Малко преди събличането личинките престават да се хранят за кратко време, кожицата загубва блестящия си цвят и придо­бива матов цвят. След това старата кожица се пуква и от нея излиза личинката с нова кожица. Линеенето продължава около 30 минути и известно време след всяко линеене личинката остава неподвижна и се храни слабо. Съблечените кожици остават в килийките.

Продължителността на периода, през който личинките получават храна и растат, т.е. периодът на н е з а п е ч а т а н о т о пило, е, както следва: при майката 6-7 дни, при, работничките 5-6 дни и при търтеите 6-7 дни. След този период личинките престават да се хранят изобщо и се изпъват по дължината на килийката, насочени с глава към отвора й. След това пчелите запечатват килийките с восъчно ка­паче с примес на прашец. Капачетата са порести и въздухът може да преминава през тях. Майчините килийки се запечатват малко преди изпъването на личинката. Преди изпъването линийката   си изприда   пашкул.   При   майчините личинки на дъното на килийката остава част   от   храната, която   личинката не е изразходвала, във форма на жълтеникава стъкловидна маса.

През периода на изопната личинка при работничките, майката и търтеите настъпва период на привиден покой. Всъщ­ност тогава се извършват дълбоки въ­трешни промени. Този период продъл­жава при майчините личинки 2 дни, при работничките 3 дни и при търтеите 4 дни. През това време тялото на пчелата се начленява и придатъците – криле, крака, пипала, устни органи – се оформят.

Последният стадий от следзародишното развитие е какавидата. Той трае при майката 5 до 7 дни, при работничките 9 до 10 дни и при тър­теите 10 дни. Външно какавидата прилича почти напълно на възраст­ната пчела, но е белезникава и има само зачатъчни криле. Промените, започнали през предшествуващия период, продължават, въпреки че кака­видата привидно се намира в пълен покой. Тялото й намалява и голяма част от натрупаните през време на личинковото развитие резервни материали се изразходват. Какавидата започва да   се   оцветява, крилете   й постепенно нарастват, но са прилепнали към тялото, понеже цялото тяло на какавидата е обвито с нежна хитинова кожица. В края на кавидния период кожицата се пуква и крилете се разпъват с един замах, а новоизлюпените пчелички и търтеи прогризват пашкула и восъчните капачета и излизат вън от килийките. Няколко дни преди излюпването на младите пчели капачетата на килийките им потъмняват. В това състояние пилото се нарича зряло. Излизането на майката се улеснява от работничките, които преди това отъняват върха на маточника, като изгризват восъчния слой. По правило майчината личинка при изпридане на пашкула се обръща с глава към върха на маточника. Но има и случаи, при които тя се обръща с глава към основата на маточника и умира, защото не е в състояние да прогризе дебелостенното му дъно.

По такъв начин развитието на медоносната пчела до излюпването на възрастните форми трае при майката 5 до 17 дни (средно 16 дни), при работничките 21 и при търтеите 24 дни.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню