Земни пчели

В сравнение с пчелите без жило земните пчели (род Bombus) морфологически стоят по-близо до медоносната пчела, но по биологичните си особености те са далеч по-несъвършени от нея. Тяхното гнездо е много по-примитивно устроено, а запасите, които събират, са толкова малко, че с тях семейството като цяло не е в състояние да преживее през зимния период.

При земните пчели остават да презимуват в различни защитени места (ходовете на мишки и лалугери, под камъните, между мъховете и опадалите листа и пр.) в неподвижно състояние само оплодените през есента майки. През пролетта на следната година те сами си изграждат кръгли килийки, които изпълват с мед и прашец, и в тях снасят по няколко яйца. Майките първоначално се грижат и за отглеждане на потомството. Първите излюпени от тези яйца женски индивиди са дребни по размер. Това са така наречените “по­мощни майки”. През пролетта те поемат всички функции в семейството, с изключение сна­ся нето на яйцата, което остава единствената задача на презимувалата майка. Помощните майки най-напред разширяват гнездото, което представлява купчина от непра­вилно разположени килийки с яйцевид­на форма, изградени от восък, приме­сен в значителна степен с прашец. За складиране на запаси от мед и прашец земните пчели изграждат килийки от восък, но за същата цел използуват и обвивките на какавидите след излюпва­нето на пчелите. Освен изграждането на гнездото помощните майки извърш­ват всички останали работи подобно на пчелите-работнички при обикновената медоносна пчела.

С увеличаване броя на пчелите в семейството постъпва и повече храна в гнездото, а помощните майки придоби­ват способността да снасят яйца, от които се развиват търтеи. През есента с настъпване на ниските температури измират всички членове на семейството,с изключение на излюпените и оплодени през същия сезон млади майки. След оплож­дането младите майки се разпръсват поединично в споменатите защитени места. По този начин семейството на земните пчели живее само един сезон и се възобновява на следната го­дина от презимувалите оплодени майки. Така протича развитието на семейството, но само в районите с умерен климат. В областите с тропичен климат семействата на земните пчели са трайни и в тях едновременно живеят по няколко майки. От време на време някои от тези майки с част от пчелите се роят и така се увеличава броят на семействата.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню