Жилища на пчелите

Естествените жилища на пчелите са хралупите на дърветата, скалните пукнатини и пещерите, в които те строят гнездата си за защита от неблагоприятните външни условия. Жилищата на пчелите, направени и предоставени им от човека, се наричат кошери.

Историята на кошера е свързана с историята на самото пчеларство и във   връзка с това   кошерът   е   съоръжение   от   този   момент, ко­гато човек започва   да   отглежда   пчелите.   В предисторическо време, човекът не се е занимавал с отглеждането на пчелите, а използуването на меда   е   било свързано с   лова.   За да  получи мед в   този период, човекът е издирвал и унищожавал гнездата на медоносната пчела в естестве­ните й жилища. От запазени историче­ски паметници е известно, че с подобна дейност човек се е занимавал още пре­ди много хиляди години. С одомашняване на пчелата се появяват и първите кошери,   които са наподобявали есте­ствените й жилища.

От този период досега във всички страни в пчеларството се използуват най-различни типове и системи пчелни жилища, броят на които е грамаден, постепенно те са все повече и повече усъвършенствувани.

Днес съществуващите кошери въ­преки голямото им разнообразие може да бъдат групирани в два основни типа: неразбории и рамкови (разбор н и).

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню